Shio main kamis 24-05-2012

Shio main 1.2.5..8.9.12
colok < 378 >
SHIO main 2D > 8-9

                         2-5
                         3-6
2D : Ekor ganjil (5793)
        kop genap  (468)