SPG RABU 24 agustus

AI:3798
Cb:1.9
2d:19.35.57.85.18
Utama Prediksi Sendiri .

tetap semangat …