Search Results for 陳方安生關注廉署連串高層人士變動

陳方安生關注廉署連串高層人士變動

February 11, 2018 // 0 Comments

聲明 對於近日廉政公署連串高層人事變動,「香港2020」深表關注,召集人陳方安生認為,事不尋常,引起各方揣測,廉政專員白韞六有必要盡快公開詳細解釋,釋除公眾疑慮,重建廉署的士氣,挽回公眾對廉署的信心。